Home » Bekhatere Man Yas Mp3 Download + Lyrics

Bekhatere Man Yas Mp3 Download + Lyrics

by ali
159 views
Bekhatere Man Yas Mp3 Download + Lyrics

Bekhatere Man Yas Mp3 Download + Lyrics

In this post, download the song “Bekhatere Man” by Yas دانلود آهنگ به خاطر من از یاس , a popular and popular Iranian rapper, with excellent quality, along with its text and translation, for you to listen and enjoy this beautiful song.

Artist: Yas
Album: Bekhatere Man
Released: 2010

 

Play online:

 

 

Bekhatere Man Yas Mp3 Download 320

Lyrics:

نگاهی عمیق به تقویم سر رسیدش
فهمید وقت تفریح سر رسیده
سردرگم، تو کوچه ها سرگردون
کاش میشد خدا قدیمارو برگردونه
گذشته هایی که تو زمان حال مرده
جوونی که تو چشماش یه فرد سالخورده

A deep look at the calendar has arrived
He understood that it was time to have fun
Confused, wandering in the streets
I wish God could bring back the old man
The past that died in the present
A young person who is an old person in his eyes

و اون قربانی منم که حالا تقریبا باختم
از آدمای اطرافم اهریمن ساختم
از پدر مادر هیچ خیری وقتی من نبینم
انتظار داری دیگرانو اهریمن نبینم
عشق از کجا ببینم من با دو تا چشم
از پدر مادری که میخوان جدا بشن

And I am the victim who almost lost now
I made a demon out of the people around me
I don’t see any good from my parents
You expect me not to see others as demons
Where can I see love with two eyes?
They want to be separated from their parents

به ما که رسید دنیا دهن باز کرد
درد رو ریخت رو سرم و منو برانداز کرد
من تو دلم از شما داشتم تصویر باهم
تیکه پاره شدم از این تصمیم ناحق
وقتی دنیا اینو میخواد که مخصوصا بسوزم
چیکار کنم؟ دلمو با ناخن سوزن بدوزم؟
این دفعه منم که دارم شما رو نصیحت میکنم

The world opened its mouth to us
He poured the pain on my head and overthrew me
I had a picture of you in my heart
I was torn apart by this unjust decision
When the world wants me to burn
what should i do Should I sew my heart with a needle?
This time I am advising you

من یه مرده ام که دارم دائما وصیت میکنم
یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینین
یه بارم شده پای صدای من بشینین
بیاین به خاطر من یه راه حل بچینین
بیاین دستامون رو در کنار هم بگیریم
یه بار دنیا رو از نگاه من ببینین… یه بار
پای صدای من بشینین

I am a dead person who is constantly making a will
See the world from my point of view
Sit at my voice for once
Come and find a solution for me
Let’s hold hands together
See the world from my point of view… once
Sit at my voice

بیاین به خاطر هم یه راه حل بچینیم
بیاین دستامون رو کنار هم بگیریم
میخوام بدونم شما چه کاری برام کردین؟
به جز اینکه فردای منو خراب کردین
نمیخوام برم پی مواد و خلاف سنگین
ولی به خدا یک خطه صافه نوار مغزیم

Let’s find a solution for each other’s sake
Let’s hold hands together
I want to know what you did to me?
Except that you ruined my tomorrow
I don’t want to go after heavy drugs
But to God, we are a smooth line on the brain tape

نه ناله نه داد و هوار نداره تاثیر
دوای شبای تباهم تمام مستی
منو یادتون رفته خیلی حواس پرتین
امید منو شما نقش بر آب کردین
من دیوانه وار تشنه نوازشم
نمیخوام منو دعا کنین تو نماز شب

Neither whining nor arguing has any effect
Dovai Shabay Tabarham, you are completely drunk
You have forgotten me, you are so distracted
You have fulfilled my hope
I am crazy thirsty
I don’t want you to pray for me in the night prayer

تو خواسته هامو، همه ی نیاز ها رو دیدی
بگو جواب این فرزند بی آزارو میدی؟
بابا تو بت منی، یعنی تو خود منی
حال میکنم وقتی میبینم دور همیم
بدون شما تنها و دریغ از یک دوست
به خودم میگم تو آتیش حقیقت بسوز
یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینین

You saw my wishes, all my needs
Tell me, will you answer this harmless child?
Dad, you are my idol, that is, you are mine
I am happy when I see that we are together
Without you alone and without a friend
I say to myself, burn in the fire of truth
See the world from my point of view

یه بارم شده پای صدای من بشینین
بیاین به خاطر من یه راه حل بچینین
بیاین دستامون رو در کنار هم بگیریم
یه بار دنیا رو از نگاه من ببینین… یه بار
پای صدای من بشینین
بیاین به خاطر من یه راه حل بچینیم
بیاین دستامون رو کنار هم بگیریم

Sit at my voice for once
Come and find a solution for me
Let’s hold hands together
See the world from my point of view… once
Sit at my voice
Let’s find a solution for me
Let’s hold hands together

خیلی وقته این سوال توی مغزمه از قدیم
چرا؟ چرا رفتین تو اون محضر لعنتی
سوال که نه کلی عقده تومه
که تو شبای تنهایی مثل جغد شومه
من یه جوون ضعیفم دلم بی طاقته هنوز
چرا اینجام وقتی نداشتین لیاقت منو
باشه بالا سر منم یکی هست ببین

This question has been in my mind for a long time
Why? Why did you go to that damn court?
The question is not completely complicated
That you are like a dark owl in the lonely night
I am a weak young man, my heart is still tired
Why am I here when you don’t deserve me?
OK, there is one above me, see

منو از خدا گرفتی میخوای به کی پس بدی؟
به این جماعت گرگ؟ این امانت توست
مادر این ثمر بیداری شبانته خب
چقدر جلوی دیگران بخوام رازداری کنم؟
چقدر من توی دستای شما پاسکاری شدم؟
چقدر از ترس بعد جدایی توهم بگیرم؟
چقدر دیگران منو به چشم ترحم ببینن؟

You took me from God, to whom do you want to give it back?
To this group of wolves? This is your trust
The mother of this fruit is the awakening of the night
How much do I want to keep secret from others?
How much did I become in your hands?
How much can I hallucinate from fear after separation?
How much do others pity me?

منو ببین یه بیمارم، یه بیتاب یه غریب
بچه نیستم واسه گریه هام یه تیتاپ بخری
مادر قصه هات بودن واسه ما دوای درد
آخرش میمردن همه ی آدم های بد
با طلاق شما منم میشم آدم بده
بیا خوبی کن و بد بودنو یادم نده

Look at me, I’m sick, I’m sick, I’m a stranger
I am not a child, buy a t-shirt for my crying
Being the mother of your stories is pain medicine for us
In the end, all the bad guys die
With your divorce, I will become a bad person
Come do good and don’t forget to be bad

نه که فک کنین تو این قصه بد شدن
نه… اصلا شاید نباید این حرف ها رو میزدم
شاید جدایی تنها راه نجات زندگیتونه
شاید به جایی رسیدین که نمیتونین با هم ادامه بدین
شایدم… نمیدونم

Don’t think that this story will be bad
No… maybe I shouldn’t have said these things at all
Maybe separation is the only way to save your life
Maybe you reached a point where you can’t continue together
Maybe… I don’t know

 

Read more:

Yas Best Songs , Download Playlist

 

Rate this post

You may also like

Leave a Comment